/ 1 نظر / 10 بازدید
مهر

سبز بمانی رفیق! .. .. .. گاهی که رفتن از درون به بیرون ( از من به تو ) بهانه نمی خواهد... خواندیدنی "ولیعصر استریت" را گذاشته ام تو "هواخوری". گمانم بهترین جاهای تنم را کنده و گذاشته ام توی این سفره که نوش جان کنید !