تمايل شديد بعضي وقت‌ها مبدل به عشق مي‌شود. اين عشق حركت به سمت تصعيد است كه بخشياز خلاقيت را باعث به وجود مي‌آورد. بخصوص نقش مهمي در خرد و شور زندگي دارد. خردمندترين مردم پايدارترين عشق‌ها را انتخاب مي‌كنند. سعادت عجيبي است. شوري استكه مي‌آيد. گاه انسان عاشق با خودش فكر مي‌كند مي‌تواند دور كره‌ي زمين را پيادهبرود و عشقش را فرياد بزند. چنان كه شاعران فرياد مي‌زنند. در حكايت سلامان و ابسالفخرالدين اسعد گرگاني كه از زيباترين حكايت‌هاي عاشقانه‌ي روان‌شناختي است، آن خانمخيلي مسن‌تر از آن آقاست. نوعي از اين عشق‌هاي خيلي مدرن است. خود موضوع عشق در اينحكايت بسيار اهميت دارد. در حد بسيار فراگيري، اين عشق‌ها مبدل به پيوند نمي‌شوند،ببينيد چقدر آن بزرگان حواس‌شان جمع بوده كه جدايي و محروميت را در پايان كارگذاشته‌اند. و اين تمهيد در تقطيع داستان با قصد خلق فاجعه و فضاي سانتي‌مانتال بهكار نرفته، بلكه نوعي فرجام يك عشق بزرگ، نكته‌ي مهمي در انگيختن تفكر و تثبيتحكايت است.

 

میهن بهرامی

/ 0 نظر / 2 بازدید