امروز صداها آزارم می دهند و امروز باز دل تنگم،
از خودم خسته شده‌ام
از تو هم خسته شده‌ام
و از غلط بودن هم خسته شده‌ام


 

/ 3 نظر / 8 بازدید
غريب آشنا

دلم فرياد می خواهد ولی در گوشه ای تنها چه بی آزار با ديوار نجوا می کنم هر شب... . . . کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟ که من اين واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب... . . .

عليرضا حسينی

درود مينای عزيز حال خوبی نداری ... مدت هاست که به همين حال دچاری ... اميدوارم به تدريج به آرامش برسی ... با همون شماره می تونم با مادر تماس بگيرم ؟ ... به سامان سلام برسون ... مراقب خودتون باشيد ...

محمد آقازاده

دوری ولی هنوز اينجا هستی با همه دلتنگی هايت . مراقب خودت باش