ديگر از دوستي هاي صادقانه، احترام هاي واقعي، و اعتمادهاي محكم اثري نيست. بدگماني ها، ترس ها، سردي روابط، احتياط ها، نفرت ها، و خيانت همواره خود را زير نقاب ادب رياكارانه، زير اين مدنيت مورد ستايش ما، كه آن را مديون روشنگري عصر خويشيم، پنهان مي كنند ... خلقيات ما به همان اندازه كه علوم ما و هنرهاي ما به سوي كمال پيش رفته اند، فاسد شده اند.... ديده ايم كه هرچه درخشش علوم و هنرها در ميان ما بيشتر مي شود، فضيلت بيشتر مي گريزد.

ژان ژاک روسو

/ 2 نظر / 3 بازدید
سلام

شکر خدا ما از هر دو گريزانيم .