می دانم که می آیی
چه غم دارم از  تنهایی
می آیی چو ابر بهار
می شویی از دل غبار
می تابی چون آفتاب
می ربایی از دیده خواب

این موسیقی بی نظیر است، خود را دعوت کنید به شنیدن نوایی نو و حیرت آور

صبح، بهار و باران
آهنگ از امیر حسین سام
آواز علی بیات

گر دل من بی قراری می کند
نوبهار است
نوبهاری می کند

/ 3 نظر / 3 بازدید

هی!ديگه نمنيويسی؟